Navigácia

Obsah

Späť

Obchodná súťaž_parcela KN-C 2312/3

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce, a to: parc. čís. KN-C 2312/3 o výmere 73 m2 zastavané plochy a nádvoria v celosti v k.ú. Bobrovec. Viac Obchodná verejná súťaž

Vyvesené: 3. 7. 2017

Dátum zvesenia: 19. 7. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť