Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška 2017/409

            Obec Bobrovec v súlade so zákonom č.369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s §-om 22 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

p r e d k l a d á

návrh

                    „Zmien  a doplnkov č. 7 územného plánu obce Bobrovec "

Vyvesené: 30. 6. 2017

Dátum zvesenia: 1. 8. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť