Navigácia

Obsah

Výberové konanie

Typ: ostatné
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

V zmysle ustanovenia § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bobrovec na 22.08.2019

 


Kvalifikačné predpoklady:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie


Požadované údaje a prílohy prihlášky:
 meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefón,
 profesijný životopis,
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 overená kópia dokladu o vzdelaní,
 súhlas so spravovaním a zverejnením osobných údajov na rokovaní obecného zastupiteľstva
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov


Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 0,1 úväzok


Podmienky predloženia prihlášky: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať alebo
doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr do 08. augusta 2019 v uzatvorenej obálke v podateľni
Obecného úradu v Bobrovci (osobne) alebo na adresu: Obecný úrad, 032 21 Bobrovec 90. Obálka
musí byť označená „Voľba hlavného kontrolóra obce Bobrovec - neotvárať“.

Poslanci celkom: 9
Prítomní poslanci: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing- Ladislav Sedlák, PhD.
starosta obce


Vytvorené: 4. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 7. 2019 21:37
Autor: Správce Webu