Menu
Obec Bobrovec
ObecBobrovec

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

VZN

 

Číslo VZN Názov Súbor Účinnosť od:
3/2021 VZN o parkovaní v obci a používaní miestnych komunikácií na území obce Bobrovec PDF formát  (161.46 kB) 1.9.2021
2/2021 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach PDF formát (231.85 kB) 1.9.2021
1/2021 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bobrovec PDF formát (248.76 kB) 3.7.2021

3/2020

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bobrovec 137 kB PDF formát  1.1.2021
2/2020 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobrovec 197 kB PDF formát  1.1.2021
1/2020 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bobrovec 142 kB PDF formát  1.3.2020
5/2019 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bobrovec 210 kB PDF formát 1.1.2020
4/2019 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobrovec 169 kB PDF formát 1.1.2020
3/2019 VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bobrovec 69 kB PDF formát 1.12.2019
2/2019 VZN o výške príspevkov na čiastočnú uhradu nákladaov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bobrovec 161 kB PDF formát 1.9.2019
1/2019 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bobrovec 224 kB PDF formát 9.3.2019
3/2018 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobrovec 109 kB PDF formát 1.1.2019
2/2018 VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti zmien a doplnkov č.7 územného plánu obce a verejnoprospešné stavby. 375 kB PDF formát 28.9.2018
1/2018 VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bobrovec 81 kB PDF formát 20.4.2018
8/2017 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bobrovec 208 kB PDF formát 14.12.2017
7/2017 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bobrovec 135 kB PDF formát 14.12.2017
6/2017

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobrovec

177 kB PDF formát 14.12.2017
5/2017 VZN o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov 264 kB PDF formát 26.9.2017
4/2017 VZN o vymedzení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov na verejných miestach v čase volebnej kampane na území Obce Bobrovec. 172 kB PDF formát 26.9.2017
3/2017 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bobrovec 61 kB PDF formát 22.3.2017
2/2017 VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskýchzariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bobrovec 86 kB PDF formát 22.3.2017
1/2017 VZN  o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Bobrovci, Cintorín obce Bobrovec 860 kB PDF formát 17.2.2017
5/2016 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce 108 kb PDF format 1.1.2017
4/2016 VZN  o nakladaní s komunálnym odpadom 370kB PDF format návrh
3/2016 VZN  o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Bobrovec tu ku stiahnutiu 1.10.2016
2/2016 VZN č. 2/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bobrovec  261kB PDF format doplnok
1/2016 VZN č. 1/2016 doplnok o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole 
227kB PDF format doplnok
8/2015 VZN č. 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení na území obce Bobrovec pre rok 2016 161 kB, PDF format 29.12.2015
7/2015 VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobrovec 252 kB, PDF format 29.12.2015
6/2015 VZN č. 6/2015 o prevádzkovom poriadku domu smútku a pohrebiska 182 kB, PDF format 29.12.2015
5/2015 VZN č. 5/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Bobrovec 132kB, PDF format 29.12.2015
4/2015 VZN č. 4/2015, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.6 územného plánu obce Bobrovec...  302 kB, PDF format 15.5.2015
3/2015 VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení 164 kB, PDF format 27.2.2015
2/2015 VZN č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 188 kB, PDF format 27.2.2015
1/2015 VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 139 kB, PDF format 27.2.2015
6/2014 VZN č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobrovec 799 kB, PDF format 26.11.2014
5/2014 VZN č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 298 kB, PDF format 2.9.2014
4/2014 VZN č. 4/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bobrovec  110 kB, PDF format 2.9.2014
3/2014 VZN č. 3/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bobrovec 92 kB, PDF format 1.6.2014
2/2014 VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení. 178 kB, PDF format 26.2.2014
1/2014 VZN č. 1/2014 o podmienkach pridelovania bytov vo vlastníctve obce Bobrovec do nájmu 441 kB, PDF format 26.2.2014
3/2012 VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobrovec 787 kB PDF formát 1.1.2013
2/2012 VZN č. 2/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 72 kB, PDF format 1.7.2012
1/2012 VZN č. 1/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bobrovec 95 kB, PDF format 1.7.2012
5/2011 VZN č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobrovec 871 kB, PDF format 1.1.2012
4/2011 VZN č. 4/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 79 kB, PDF format 1.12.2011
3/2011 Doplnok VZN č. 3/2011 Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Bobrovec 161 kB, PDF format 1.10.2011
2/2011 Doplnok VZN č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bobrovec 92 kB, PDF formát 1.10.2011
1/2011 Doplnok VZN č. 1/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bobrovec 101 kB, PDF format 1.9.2011
4/2010 VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobrovec 124 kB, DOC format 1.1.2011
3/2010 VZN č. 3/2010 - Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Bobrovec 71 kB, DOC formát 13.12.2010
2/2010 VZN č. 2/2010 - Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bobrovec a verejnoprospešné stavby 39 kB, DOC formát 15.12.2010
1/2010 VZN č. 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 25 kB, DOC formát 1.7.2010
6/2009 VZN č. 6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobrovec 128 kB, DOC formát 1.1.2010
5/2009 VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bobrovec 44 kB, DOC formát 1.1.2010
4/2009 Doplnok VZN Obce Bobrovec č. 4/2009 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bobrovec 57 kB, DOC 1.1.2010
3/2009 VZN Obce Bobrovec č. 3/2009 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bobrovec 53 kB, DOC 1.9.2009
2/2009 VZN Obce Bobrovec č. 2/2009 o prevádzkovom poriadku domu smútku a pohrebiska 83 kB, DOC 1.4.2009
1/2009 VZN Obce Bobrovec č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 55 kB, DOC 1.4.2009
2/2008 VZN Obce Bobrovec č. 2/2008 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku na území obce Bobrovec 1295 kB PDF formát 1.5.2008

Samospráva

Vyhľedávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Obec Bobrovec

Facebook

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 61
TÝŽDEŇ: 1868
CELKOM: 732260

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kvalita pitnej vody

Aktuálne počasie

dnes, piatok 17. 9. 2021
mierny dážď 16 °C 11 °C
sobota 18. 9. slabý dážď 12/10 °C
nedeľa 19. 9. slabý dážď 10/7 °C
pondelok 20. 9. slabý dážď 9/5 °C

Sviatky a výročia

Dnes je 17.9.2021

Meniny má Olympia, Lambert, Záviš

Zajtra má meniny Eugénia, Ariadna


Informácie e-mailom

Novinky e-mailom