Bobrovec - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Základná škola

Prvá „Ľudová“ škola v Bobrovci s nepovinnou školskou dochádzkou bola postavená v roku 1830.

Základná škola bola postavená v roku 1963. Pozostáva z troch budov. V pavilóne A sa učia žiaci 1. - 4. roč. a okrem tried je tam špeciálna učebňa pre vyučovanie výtvarnej výchovy a kuchynka pre špecifickú prípravu dievčat. V pavilóne B sa v desiatich kmeňových triedach učia žiaci 5. - 9. roč. Tretia budova školy je telocvičňa je jednou z najnovších v okrese.

V areáli školy je volejbalové ihrisko, dopravné ihrisko, ktoré sa v zime využíva aj ako klzisko. Veľkú časť areálu školy zaberá zelená oddychová zóna s množstvom okrasných a vzácnych kríkov a stromov, ktorá sa využíva aj na vyučovanie prírodopisu ako učebňa v prírode. Za budovou telocvične je školské políčko a skleník.Okolie školy skrášľujú okrasné stromy a kvetinové hriadky.

Škola má jasne stanovené hlavné ciele výchovy a vzdelávania, ktoré sa uplatňujú na základe materiálno-technických podmienok a personálneho obsadenia školy. Z 23 pedagógov je 21 kvalifikovaných, 2 sú nekvalifikovaní. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín, ktorý zohľadňuje psychohygienické potreby žiakov a pedagógov. Všetci učitelia navzájom spolupracujú prostredníctvom metodického združenia a predmetových komisií. Vedenie školy v rámci možností vytvára dobré podmienky pre prácu pedagogického zboru. Škola spolupracuje aj s MŠ, MKS a pri práci s problémovými žiakmi im aktívne pomáha Detské integračné centrum a Pedagogicko - psychologická poradňa v Liptovskom Mikuláši.

Okrem základného vzdelania poskytujeme žiakom aj možnosť zmysluplne využívať voľný čas prácou v krúžkoch. Tento rok je ich 16, z toho 7 športových, 3 estetické, 1 jazykový, 2 biblické a 3 krúžky na upevnenie a rozšírenie vedomostí žiakov.

Zámerom našej školy je vychovať zdravo sebavedomého, jazykovo i telesne zdatného žiaka, ktorý vie vyjadriť svoje názory, má cudzojazyčnú a počítačovú gramotnosť a ktorý sa dokáže aktívne zapojiť do života spoločnosti.

Kontakt:

Základná škola Bobrovec
032 21 Bobrovec č.490
IČO: 37810375
web: zsbobrovec490.edupage.org

Zoznam riaditeľov školy od 1.9.1912, kedy bola daná do užívania budova 4-triednej školy, terajšia MŠ a ŠJ

 • Július TOMKULIAK
  1.9.1912 – 1.8.1914
  Štátna ľudová
 • Lívia KRIVATŠI
  2.8.1914 – 15.6.1916
  Štátna ľudová
 • Mária TRIZNOVÁ (Tholtová)
  16.6.1916 –  27.8.1918
  Štátna ľudová
 • Július TOMKULIAK
  28.8.1918 – 11.3.1920
  Štátna ľudová
 • Viktor ZVADA
  12.3.1920 – 30.3.1925
  Štátna ľudová
 • Rudolf SAJTÁK
  1.4.1925 – 30.8.1951
  Štátna ľudová
 • Katarína STANISLAVOVÁ
  1.9.1951 – 30.8.1953
  Národná /roč.1.-5./
 • Štefan STREČOK
  1.9.1951 – 30.8.1953
  Stredná  /roč.6.-8./
 • Ján PAVELLA
  1.9.1954 – 30.8.1959
  Osemročná stredná
 • Pavel ZÁKUŤANSKÝ
  1.9.1959 – 30.8.1960
  Osemročná stredná
 • Miroslav KORNALSKÝ
  1.9.1960 – 30.7.1991
  ZDŠ
 • Mgr. Mária FAŠIANGOVÁ
  1.8.1991 – 30.8.1995
  Základná škola
 • Mgr. Anna MAKOVICKÁ
  1.9.1995 – 30.8.2001
  Základná škola
 • Mgr. Mária MIKOVÁ
  1.9.2001 - 30.8.2011
  Základná škola
 • Mgr. Anna Kremnická
  1.9.2011 -
  Základná škola