Menu
Obec Bobrovec
ObecBobrovec

Celý článok

Aktuálne informácie


Zo živnostenského podnikania, daní, cudzineckej polície a ďalšie informácie potrebné pre všetkých poskytovateľov prechodného ubytovania, spoločného stravovania, ako aj potenciálnych poskytovateľov týchto služieb

1. Kategorizácia ubytovacích zariadení
2. Živnostenský list - Áno, či Nie
3. Ubytovanie v súkromí
4. Nahlasovanie cudzincov
- hlásenie o pobyte cudzinca


1. Kategorizácia ubytovacích zariadení


a klasifikačné znaky na ich zaradenie do tried sa upravuje Vyhláškou č. 419/2001 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. /Príloha 1./

 


2. Živnostenský list - Áno, či Nie

Ubytovanie v súkromí - živnostenský list áno, či nie? /Príloha 2./
Pred začiatkom turistickej sezóny v mysliach mnohých vlastníkov domov (chát, bytov) 
na území našej obce (regiónu) nástojčivejšie rezonuje otázka ako sa z právneho hľadiska vyrovnať s problematikou ubytovávania turistov v súkromí. Jadrom problému je predovšetkým neistota, či je na túto činnosť potrebné živnostenské oprávnenie (živnostenský list). 
V polemike sa prevažne vychádza z názoru, že vzhľadom na danú činnosť, ktorá je len občasná a náhodná, živnostenské oprávnenie potrebné nie je. Často sa argumentuje aj tým, že ide len o prenájom bytových (a nebytových) priestorov. 
Správnu odpoveď na prvú výhradu dáva § 2 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, že živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Pod sústavnosťou sa tu rozumie trvalá alebo opakujúca sa činnosť, pričom periodicita a opakovanie činnosti môže byt' aj nepravidelné a náhodné a rozhodujúci je len úmysel živnostníka činnosť vykonať kedykoľvek sa naskytne vhodná príležitosť. 
Odpoveď na druhú výhradu vyplýva zo vzájomnej previazanosti niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka - o nájme bytu (§685 a nižšie) a zmluve o ubytovaní (§ 754 a nižšie), živnostenského zákona - činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností (§4) a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach - daň za ubytovanie (§2) , predmet dane za ubytovanie (§37) a vyberanie dane (§4l). 
Zjednodušene povedané, pri poskytovaní ubytovania v súkromí je účelom poskytnutie prechodného ubytovania (nie dlhodobý prenájom bytových priestorov - tzv. holobytu, hoci i na dobu určitú). Pri prechodnom ubytovaní prevádzkovateľ zariadenia vyberá daň z ubytovania a ten kto vyberá daň z ubytovania prevádzkuje ubytovacie zariadenie na základe živnostenského zákona. Okrem základných služieb spojených s prenájmom (dodávka vody, tepla, elektriny, plynu, odvoz odpadu) je obvyklé aj poskytovanie ďalších služieb - upratovanie, poskytovanie lôžkovej bielizne, osušiek, poskytovanie spotrebných predmetov ako sú TV, chladnička, nábytok, kuchynský riad, a preto poskytovanie prechodného ubytovania - ubytovacích služieb (ubytovania v súkromí) je živnosťou a na vykonávanie tejto činnosti je potrebné živnostenské oprávnenie (živnostenský list) . 
Živnostenský list je možné vybaviť na Obvodnom Úrade v Liptovskom Mikuláši do 5 dní od doručenia podania za podmienok, že ohlasovateľ živnosti má 18 rokov, je bezúhonný a zaplatí správny poplatok 100,- Sk kolkovou známkou. 
V súvislosti s uvedeným, chceme upozorniť na nesprávnu prax pri výkone niektorých kompetencií niektorých Úradov obecnej (mestskej) samosprávy, keď bol pri kontrole zistený stav, že tieto orgány vydávali podľa § 4, ods.3, písm. d, zákona č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení tzv. súhlas (záväzné stanovisko, vyjadrenie) k začatiu podnikateľskej činnosti. Tento právny akt v žiadnom prípade nenahrádza potrebný živnostenský doklad (osvedčujúci oprávnenie podnikať) a mnohí dotknutí, ktorí takýto doklad obdržali, možno v dobrej viere, že nič neporušujú, naďalej vykonávajú činnosť v neprípustnom stave neoprávneného podnikania. 
Ďalšími právnymi dôsledkami vyplývajúcimi zo živnostenského zákona u poskytovania ubytovacích služieb pre držiteľa živnostenského listu sú: povinnosť predpísaným spôsobom zatriediť ubytovacie zariadenie do príslušnej kategórie (napr. "izba" alebo "objekt") podľa vyhlášky č. 419/2001 Z. z. o kategorizácii ubytovacích zariadení a klasifikačných znakoch na ich zaraďovanie do tried (čo môže v prípade disproporcie vyvolať aj potrebu dokončenia vybavenia na požadovanú úroveň.) a označenie prevádzkárne podľa živnostenského zákona (§30). Napokon, celkom prirodzene je pri poskytovaní služieb tohto druhu potrebné kalkulovať s inými sadzbami za dodávku elektriny, vody, plynu, s povinnosťou daňového priznania a platenia dane z príjmu a pri prekročení zákonom určených limitov aj s nutnosťou platby odvodov na sociálne. resp. zdravotné poistenie aj pri súbehu s poistením z iných dôvodov (dôchodca, zamestnanec). 
Podrobnejšia analýza posledne uvedenej problematiky je nad rámec kompetencií živnostenského Úradu a preto odporúčame záujemcom obrátiť sa na príslušné inštitúcie. Informácie týkajúce sa vykonávania ubytovacích služieb v pôsobnosti živnostenského zákona poskytnú zamestnanci Obvodného Úradu v Liptovskom Mikuláši, odbor živnostenského podnikania, Nám. Osloboditeľov 1, Lipt. Mikuláš, II. posch. č. dv. 65 -71, tel. 044/5522116. 

Ing. Dušan Šutara, vedúci odboru živnostenského podnikania ObÚ v Lipt. Mikuláši 

 


3. Ubytovanie v súkromí


Ubytovanie v súkromí /Príloha 3./
Zjednodušený vybratý právny rámec vykonávania živnosti: 

Názov predmetu podnikania: (voľná živnosť) 
Súvisiace predmety podnikania: (môžu byť v kombinácii s ubytovaním) 
Náležitosti ohlásenia živnosti: 
Ohlásenie prevádzkarne: 

služby prechodného ubytovania, ubytovacie služby, ubytovanie v súkromí 
príprava a predaj jedál a nápojov ubytovaným hosťom v ubytovacom zariadení do 10 lôžok 
(voľná živnosť) 
pohostinská činnosť (príprava a predaj jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste) (remeselná živnosť) 

 • kolok 100,- Sk (za každý predmet zvlášť) 
 • najneskôr v deň zriadenia prevádzkarne (začatia výkonu živnosti - ubytovávania) 


Označenie prevádzkarne: (štruktúra údajov je právne záväzná) 

 1. obchodné meno: Jožko Ubytovateľ 
 2. miesto podnikania (sídlo firmy) - adresa: Horná 21,221 01Vyšné Nižné 
 3. meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne: Anna Ubytovateľová 
 4. kategória ubytovacieho zariadenia: izba *** (alebo objekt *, turistická ubytovňa **) 

Každý podnikateľ zatriedenie vykoná sám podľa vyhl. č. 419/2001 Z.z. o kategorizácii ubytovacích zariadení a klasifikačných znakoch na ich zaraďovanie do tried (podľa charakteristických kritérií uvedených v prílohe vyhlášky).


4. Nahlasovanie cudzincov


Ubytovacie zariadenie: /Príloha 4./ 

Vec: Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – informácia 

Dňa 1.4.2002 nadobudol účinnosť zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 
Ustanovenie § 50 zákona, ukladá ubytovateľom pri ubytovávaní cudzincov nasledovné povinnosti: 

 • a) overiť totožnosť cudzinca 
 • b) viesť domovú knihu a zapísať do nej začiatok a skončenie ubytovania, meno, 
 • priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, trvalý pobyt, účel pobytu, číslo cestovného dokladu a víza, dátum vstupu, predpokladanú dĺžku pobytu a adresu ubytovacieho zariadenia 
 • c) zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru do piatich dní odo dňa ubytovania cudzinca 
 • d) oznámiť bezodkladne v prípade úmrtia ubytovaného cudzinca túto skutočnosť policajnému 
 • útvaru 
 • e) zabezpečiť, aby zápisy v domovej knihe boli čitateľné a vedené v časovom slede 
 • f) uschovať domovú knihu päť rokov od vykonania posledného zápisu 
 • g) odovzdať domovú knihu policajnému útvaru do piatich dní od skončenia prevádzky ubytovacieho zariadenia 
 • h) predložiť domovú knihu na kontrolu policajnému útvaru 
 • i) umožniť policajnému útvaru vstup do všetkých priestorov ubytovacieho zariadenia na účel kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom 
 • j) nakladať s osobnými údajmi zapísanými v domovej knihe len spôsobom určeným osobitným predpisom /zákon Č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona Č. 241/2001 Z. z./ 


Za porušenie povinnosti ubytovateľa podľa § 50 zákona, môže byt' uložená pokuta do 100.000,-Sk ( § 77 ods. 3 zákona ).

Ustanovenie § 49 zákona stanovuje cudzincom povinnosť: 

 • predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad 
 • vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu 
 • uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu ustanovenom týmto zákonom 


Podľa § 50 písm. b) zákona je potrebné viesť DOMOVÚ KNIHU, ktorej forma nie je zákonom ustanovená. Musí však obsahovať všetky údaje podľa § 50 písm. b) zákona. V prípade domovej knihy vzor Ševt - 06 183 0 (IGAZ 921) sa zápisy do domovej knihy nemusia robiť cez prepisovací papier, lístky z takejto domovej knihy sa nevytrhávajú a ani sa nezasielajú na policajný útvar. Cudzinci sa do tejto knihy len zapisujú. 
Domovú knihu je možné viesť aj v elektronickej podobe (program v počítači), musí však obsahovať údaje podľa § 50 písm. b) zákona a po zápise sa pravidelne musí zostava z počítača vytlačiť a založiť ako domová kniha (výstup z počítača o ubytovaných cudzincoch zakladať každý deň do šanónu - pri kontrole musí byť predložená). 
Tlačivo hlásenie pobytu podľa § 50 písm. c) zákona, si cudzinec vypisuje sám, resp. s pomocou ubytovateľa, musí byť ale cudzincom vlastnoručne podpísané. Na policajný útvar sa zasielajú vyplnené úradné tlačivá o hlásení pobytu všetkých ubytovaných cudzincov, teda aj občanov Českej republiky. 

V /prílohe č. 5/ je vzor úradného tlačiva pre hlásenie pobytu cudzincov, ktoré je potrebné vyplnené zaslať na policajný útvar. Tlačivá je potrebné zasielať vo formáte A5. 
Tlačivá o hlásení pobytu a domová kniha sú v predaji v predajniach s tlačivami. 
Tiež je potrebné nezabúdať na overenie totožnosti cudzinca podľa § 50 písm. a) zákona tak, aby sa údaje v hlásení pobytu a domovej knihe zhodovali s údajmi z cestovného dokladu cudzinca. 
Každý ubytovaný cudzinec musí teda vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu a ubytovateľ ho zapíše do domovej knihy. Hlásenie pobytu doručí ubytovateľ do piatich dní od začiatku ubytovania cudzinca na policajný útvar (adresa uvedená nižšie). 
Podľa § l ods. 2 zákona cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.

Policajným útvarom oprávneným prijímať tlačivá o hlásení pobytu cudzincov (zasielané poštou alebo prinesené osobne), je pre okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Ružomberok: 

Okresné riaditeľstvo PZ 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Námestie Slobody č. 2 
034 01 Ružomberok 
telefón: 0961 48 3234 

PRÍLOHY:

Turista

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:18
TÝŽDEŇ:2137
CELKOM:1064708

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kvalita pitnej vody

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 21. 4. 2024
slabé sneženie 4 °C 0 °C
pondelok 22. 4. zamračené 7/-2 °C
utorok 23. 4. slabý dážď 9/-2 °C
streda 24. 4. slabý dážď 8/6 °C

Sviatky a výročia

Dnes je 21.4.2024

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema