Navigácia

Obsah

Aktuálne informácie


Zo živnostenského podnikania, daní, cudzineckej polície a ďalšie informácie potrebné pre všetkých poskytovateľov prechodného ubytovania, spoločného stravovania, ako aj potenciálnych poskytovateľov týchto služieb

1. Kategorizácia ubytovacích zariadení
2. Živnostenský list - Áno, či Nie
3. Ubytovanie v súkromí
4. Nahlasovanie cudzincov
- hlásenie o pobyte cudzinca


1. Kategorizácia ubytovacích zariadení


a klasifikačné znaky na ich zaradenie do tried sa upravuje Vyhláškou č. 419/2001 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. /Príloha 1./

 


2. Živnostenský list - Áno, či Nie

 


Ubytovanie v súkromí - živnostenský list áno, či nie? /Príloha 2./
Pred začiatkom turistickej sezóny v mysliach mnohých vlastníkov domov (chát, bytov) 
na území našej obce (regiónu) nástojčivejšie rezonuje otázka ako sa z právneho hľadiska vyrovnať s problematikou ubytovávania turistov v súkromí. Jadrom problému je predovšetkým neistota, či je na túto činnosť potrebné živnostenské oprávnenie (živnostenský list). 
V polemike sa prevažne vychádza z názoru, že vzhľadom na danú činnosť, ktorá je len občasná a náhodná, živnostenské oprávnenie potrebné nie je. Často sa argumentuje aj tým, že ide len o prenájom bytových (a nebytových) priestorov. 
Správnu odpoveď na prvú výhradu dáva § 2 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, že živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Pod sústavnosťou sa tu rozumie trvalá alebo opakujúca sa činnosť, pričom periodicita a opakovanie činnosti môže byt' aj nepravidelné a náhodné a rozhodujúci je len úmysel živnostníka činnosť vykonať kedykoľvek sa naskytne vhodná príležitosť. 
Odpoveď na druhú výhradu vyplýva zo vzájomnej previazanosti niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka - o nájme bytu (§685 a nižšie) a zmluve o ubytovaní (§ 754 a nižšie), živnostenského zákona - činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností (§4) a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach - daň za ubytovanie (§2) , predmet dane za ubytovanie (§37) a vyberanie dane (§4l). 
Zjednodušene povedané, pri poskytovaní ubytovania v súkromí je účelom poskytnutie prechodného ubytovania (nie dlhodobý prenájom bytových priestorov - tzv. holobytu, hoci i na dobu určitú). Pri prechodnom ubytovaní prevádzkovateľ zariadenia vyberá daň z ubytovania a ten kto vyberá daň z ubytovania prevádzkuje ubytovacie zariadenie na základe živnostenského zákona. Okrem základných služieb spojených s prenájmom (dodávka vody, tepla, elektriny, plynu, odvoz odpadu) je obvyklé aj poskytovanie ďalších služieb - upratovanie, poskytovanie lôžkovej bielizne, osušiek, poskytovanie spotrebných predmetov ako sú TV, chladnička, nábytok, kuchynský riad, a preto poskytovanie prechodného ubytovania - ubytovacích služieb (ubytovania v súkromí) je živnosťou a na vykonávanie tejto činnosti je potrebné živnostenské oprávnenie (živnostenský list) . 
Živnostenský list je možné vybaviť na Obvodnom Úrade v Liptovskom Mikuláši do 5 dní od doručenia podania za podmienok, že ohlasovateľ živnosti má 18 rokov, je bezúhonný a zaplatí správny poplatok 100,- Sk kolkovou známkou. 
V súvislosti s uvedeným, chceme upozorniť na nesprávnu prax pri výkone niektorých kompetencií niektorých Úradov obecnej (mestskej) samosprávy, keď bol pri kontrole zistený stav, že tieto orgány vydávali podľa § 4, ods.3, písm. d, zákona č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení tzv. súhlas (záväzné stanovisko, vyjadrenie) k začatiu podnikateľskej činnosti. Tento právny akt v žiadnom prípade nenahrádza potrebný živnostenský doklad (osvedčujúci oprávnenie podnikať) a mnohí dotknutí, ktorí takýto doklad obdržali, možno v dobrej viere, že nič neporušujú, naďalej vykonávajú činnosť v neprípustnom stave neoprávneného podnikania. 
Ďalšími právnymi dôsledkami vyplývajúcimi zo živnostenského zákona u poskytovania ubytovacích služieb pre držiteľa živnostenského listu sú: povinnosť predpísaným spôsobom zatriediť ubytovacie zariadenie do príslušnej kategórie (napr. "izba" alebo "objekt") podľa vyhlášky č. 419/2001 Z. z. o kategorizácii ubytovacích zariadení a klasifikačných znakoch na ich zaraďovanie do tried (čo môže v prípade disproporcie vyvolať aj potrebu dokončenia vybavenia na požadovanú úroveň.) a označenie prevádzkárne podľa živnostenského zákona (§30). Napokon, celkom prirodzene je pri poskytovaní služieb tohto druhu potrebné kalkulovať s inými sadzbami za dodávku elektriny, vody, plynu, s povinnosťou daňového priznania a platenia dane z príjmu a pri prekročení zákonom určených limitov aj s nutnosťou platby odvodov na sociálne. resp. zdravotné poistenie aj pri súbehu s poistením z iných dôvodov (dôchodca, zamestnanec). 
Podrobnejšia analýza posledne uvedenej problematiky je nad rámec kompetencií živnostenského Úradu a preto odporúčame záujemcom obrátiť sa na príslušné inštitúcie. Informácie týkajúce sa vykonávania ubytovacích služieb v pôsobnosti živnostenského zákona poskytnú zamestnanci Obvodného Úradu v Liptovskom Mikuláši, odbor živnostenského podnikania, Nám. Osloboditeľov 1, Lipt. Mikuláš, II. posch. č. dv. 65 -71, tel. 044/5522116. 

Ing. Dušan Šutara, vedúci odboru živnostenského podnikania ObÚ v Lipt. Mikuláši 

 


3. Ubytovanie v súkromíUbytovanie v súkromí /Príloha 3./
Zjednodušený vybratý právny rámec vykonávania živnosti: 

Názov predmetu podnikania: (voľná živnosť) 
Súvisiace predmety podnikania: (môžu byť v kombinácii s ubytovaním) 
Náležitosti ohlásenia živnosti: 
Ohlásenie prevádzkarne: 

služby prechodného ubytovania, ubytovacie služby, ubytovanie v súkromí 
príprava a predaj jedál a nápojov ubytovaným hosťom v ubytovacom zariadení do 10 lôžok 
(voľná živnosť) 
pohostinská činnosť (príprava a predaj jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste) (remeselná živnosť) 
- kolok 100,- Sk (za každý predmet zvlášť) 
- najneskôr v deň zriadenia prevádzkarne (začatia výkonu živnosti - ubytovávania) 

Označenie prevádzkarne: (štruktúra údajov je právne záväzná) 
1. obchodné meno: Jožko Ubytovateľ 
2. miesto podnikania (sídlo firmy) - adresa: Horná 21,221 01Vyšné Nižné 
3. meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne: Anna Ubytovateľová 
4. kategória ubytovacieho zariadenia: izba *** (alebo objekt *, turistická ubytovňa **) 
Každý podnikateľ zatriedenie vykoná sám podľa vyhl. č. 419/2001 Z.z. o kategorizácii ubytovacích zariadení a klasifikačných znakoch na ich zaraďovanie do tried (podľa charakteristických kritérií uvedených v prílohe vyhlášky).


4. Nahlasovanie cudzincovUbytovacie zariadenie: /Príloha 4./ 

Vec: Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – informácia 

Dňa 1.4.2002 nadobudol účinnosť zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 
Ustanovenie § 50 zákona, ukladá ubytovateľom pri ubytovávaní cudzincov nasledovné povinnosti: 
a) overiť totožnosť cudzinca 
b) viesť domovú knihu a zapísať do nej začiatok a skončenie ubytovania, meno, 
priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, trvalý pobyt, účel pobytu, číslo cestovného dokladu a víza, dátum vstupu, predpokladanú dĺžku pobytu a adresu ubytovacieho zariadenia 
c) zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru do piatich dní odo dňa ubytovania cudzinca 
d) oznámiť bezodkladne v prípade úmrtia ubytovaného cudzinca túto skutočnosť policajnému 
útvaru 
e) zabezpečiť, aby zápisy v domovej knihe boli čitateľné a vedené v časovom slede 
f) uschovať domovú knihu päť rokov od vykonania posledného zápisu 
g) odovzdať domovú knihu policajnému útvaru do piatich dní od skončenia prevádzky ubytovacieho zariadenia 
h) predložiť domovú knihu na kontrolu policajnému útvaru 
i) umožniť policajnému útvaru vstup do všetkých priestorov ubytovacieho zariadenia na účel kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom 
j) nakladať s osobnými údajmi zapísanými v domovej knihe len spôsobom určeným osobitným predpisom /zákon Č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona Č. 241/2001 Z. z./ 

Za porušenie povinnosti ubytovateľa podľa § 50 zákona, môže byt' uložená pokuta do 100.000,-Sk ( § 77 ods. 3 zákona ).

Ustanovenie § 49 zákona stanovuje cudzincom povinnosť: 
· predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad 
· vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu 
· uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu ustanovenom týmto zákonom 

Podľa § 50 písm. b) zákona je potrebné viesť DOMOVÚ KNIHU, ktorej forma nie je zákonom ustanovená. Musí však obsahovať všetky údaje podľa § 50 písm. b) zákona. V prípade domovej knihy vzor Ševt - 06 183 0 (IGAZ 921) sa zápisy do domovej knihy nemusia robiť cez prepisovací papier, lístky z takejto domovej knihy sa nevytrhávajú a ani sa nezasielajú na policajný útvar. Cudzinci sa do tejto knihy len zapisujú. 
Domovú knihu je možné viesť aj v elektronickej podobe (program v počítači), musí však obsahovať údaje podľa § 50 písm. b) zákona a po zápise sa pravidelne musí zostava z počítača vytlačiť a založiť ako domová kniha (výstup z počítača o ubytovaných cudzincoch zakladať každý deň do šanónu - pri kontrole musí byť predložená). 
Tlačivo hlásenie pobytu podľa § 50 písm. c) zákona, si cudzinec vypisuje sám, resp. s pomocou ubytovateľa, musí byť ale cudzincom vlastnoručne podpísané. Na policajný útvar sa zasielajú vyplnené úradné tlačivá o hlásení pobytu všetkých ubytovaných cudzincov, teda aj občanov Českej republiky. 

V /prílohe č. 5/ je vzor úradného tlačiva pre hlásenie pobytu cudzincov, ktoré je potrebné vyplnené zaslať na policajný útvar. Tlačivá je potrebné zasielať vo formáte A5. 
Tlačivá o hlásení pobytu a domová kniha sú v predaji v predajniach s tlačivami. 
Tiež je potrebné nezabúdať na overenie totožnosti cudzinca podľa § 50 písm. a) zákona tak, aby sa údaje v hlásení pobytu a domovej knihe zhodovali s údajmi z cestovného dokladu cudzinca. 
Každý ubytovaný cudzinec musí teda vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu a ubytovateľ ho zapíše do domovej knihy. Hlásenie pobytu doručí ubytovateľ do piatich dní od začiatku ubytovania cudzinca na policajný útvar (adresa uvedená nižšie). 
Podľa § l ods. 2 zákona cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.

Policajným útvarom oprávneným prijímať tlačivá o hlásení pobytu cudzincov (zasielané poštou alebo prinesené osobne), je pre okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Ružomberok: 

Okresné riaditeľstvo PZ 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Námestie Slobody č. 2 
034 01 Ružomberok 
telefón: 0961 48 3234 

PRÍLOHY: