Navigácia

Obsah

4. Nahlasovanie cudzincov


Ubytovacie zariadenie: /Príloha 4./ 

Vec: Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – informácia 

Dňa 1.4.2002 nadobudol účinnosť zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 
Ustanovenie § 50 zákona, ukladá ubytovateľom pri ubytovávaní cudzincov nasledovné povinnosti: 
a) overiť totožnosť cudzinca 
b) viesť domovú knihu a zapísať do nej začiatok a skončenie ubytovania, meno, 
priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, trvalý pobyt, účel pobytu, číslo cestovného dokladu a víza, dátum vstupu, predpokladanú dĺžku pobytu a adresu ubytovacieho zariadenia 
c) zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru do piatich dní odo dňa ubytovania cudzinca 
d) oznámiť bezodkladne v prípade úmrtia ubytovaného cudzinca túto skutočnosť policajnému 
útvaru 
e) zabezpečiť, aby zápisy v domovej knihe boli čitateľné a vedené v časovom slede 
f) uschovať domovú knihu päť rokov od vykonania posledného zápisu 
g) odovzdať domovú knihu policajnému útvaru do piatich dní od skončenia prevádzky ubytovacieho zariadenia 
h) predložiť domovú knihu na kontrolu policajnému útvaru 
i) umožniť policajnému útvaru vstup do všetkých priestorov ubytovacieho zariadenia na účel kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom 
j) nakladať s osobnými údajmi zapísanými v domovej knihe len spôsobom určeným osobitným predpisom /zákon Č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona Č. 241/2001 Z. z./ 

Za porušenie povinnosti ubytovateľa podľa § 50 zákona, môže byt' uložená pokuta do 100.000,-Sk ( § 77 ods. 3 zákona ).

Ustanovenie § 49 zákona stanovuje cudzincom povinnosť: 
· predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad 
· vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu 
· uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu ustanovenom týmto zákonom 

Podľa § 50 písm. b) zákona je potrebné viesť DOMOVÚ KNIHU, ktorej forma nie je zákonom ustanovená. Musí však obsahovať všetky údaje podľa § 50 písm. b) zákona. V prípade domovej knihy vzor Ševt - 06 183 0 (IGAZ 921) sa zápisy do domovej knihy nemusia robiť cez prepisovací papier, lístky z takejto domovej knihy sa nevytrhávajú a ani sa nezasielajú na policajný útvar. Cudzinci sa do tejto knihy len zapisujú. 
Domovú knihu je možné viesť aj v elektronickej podobe (program v počítači), musí však obsahovať údaje podľa § 50 písm. b) zákona a po zápise sa pravidelne musí zostava z počítača vytlačiť a založiť ako domová kniha (výstup z počítača o ubytovaných cudzincoch zakladať každý deň do šanónu - pri kontrole musí byť predložená). 
Tlačivo hlásenie pobytu podľa § 50 písm. c) zákona, si cudzinec vypisuje sám, resp. s pomocou ubytovateľa, musí byť ale cudzincom vlastnoručne podpísané. Na policajný útvar sa zasielajú vyplnené úradné tlačivá o hlásení pobytu všetkých ubytovaných cudzincov, teda aj občanov Českej republiky. 

V /prílohe č. 5/ je vzor úradného tlačiva pre hlásenie pobytu cudzincov, ktoré je potrebné vyplnené zaslať na policajný útvar. Tlačivá je potrebné zasielať vo formáte A5. 
Tlačivá o hlásení pobytu a domová kniha sú v predaji v predajniach s tlačivami. 
Tiež je potrebné nezabúdať na overenie totožnosti cudzinca podľa § 50 písm. a) zákona tak, aby sa údaje v hlásení pobytu a domovej knihe zhodovali s údajmi z cestovného dokladu cudzinca. 
Každý ubytovaný cudzinec musí teda vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu a ubytovateľ ho zapíše do domovej knihy. Hlásenie pobytu doručí ubytovateľ do piatich dní od začiatku ubytovania cudzinca na policajný útvar (adresa uvedená nižšie). 
Podľa § l ods. 2 zákona cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.

Policajným útvarom oprávneným prijímať tlačivá o hlásení pobytu cudzincov (zasielané poštou alebo prinesené osobne), je pre okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Ružomberok: 

Okresné riaditeľstvo PZ 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Námestie Slobody č. 2 
034 01 Ružomberok 
telefón: 0961 48 3234